Koncepce školy


Úvod

V naší minulé koncepci jsme se zaměřili na období tří let. V některých oblastech ale bylo nutné podívat se dále do budoucnosti. Jednalo se především o větší opravy školy, které z finančních důvodů nebylo možné provést najednou.
V současné době jsou všechny větší opravy a rekonstrukce hotové - nové rozvody topení, nová tepelná čerpadla, okna, zateplená budova, fasáda, sociální zařízení, osvětlení ve třídách i na chodbách. Dokončuje se venkovní hřiště s umělým povrchem. V následujících letech plánujeme opravy dveří a dále běžnou údržbu - výměnu podlahových krytin, postupnou výměnu nábytku a malování.

Základní cíle

Hlavním cílem naší koncepce je snaha vytvářet podnětné, příjemné, klidné, rodinné, moderní prostředí s kvalitní výchovnou a vzdělávací prací, v němž budou žáci získávat nejen základní všeobecné vzdělání, ale především budou schopni samostatně přemýšlet, svobodně se rozhodovat, komunikovat s okolím, budou jednat podle obecně platných mravních zásad a budou schopni úspěšně se prosadit v budoucím životě.
Jelikož jsme škola malá (kolem 205 žáků, 14 učitelů), dá se skutečně mluvit o rodinné atmosféře. Jestli ale bude prostředí příjemné, klidné a pohodové, to záleží na pedagogickém sboru. Zda bude moderní a s kvalitní výukou, závisí především na vedení školy.

Organizace a vedení školy

Ve škole musíme vycházet ze stávajících dokumentů, průběžně je sledovat a inovovat v souladu s aktuálními potřebami. Vedení musí zajistit jednotný postup všech zaměstnanců při organizaci vedení žáků podle školního řádu.
Informovanost zaměstnanců je zajištěna formou celoročního plánu aktivit, kalendáře na googlu, e-mailů a pracovních porad.
V chování k podřízeným preferujeme korektní, přívětivé a klidné jednání spojené s důsledným vyžadováním plnění povinností. Při řešení problémů jsme ochotni vyslechnout názory druhé strany a pak teprve se rozhodovat. Preferujeme komunikaci založenou na vzájemné důvěře a úctě. Oceníme poctivý přístup k práci, obětavost, snahu a odpovědnost.

Závěr

Naším přáním je, aby škola byla místem, kde se všichni, kteří ji navštěvují budou cítit dobře.
Myslíme si, že škola je ať po stránce materiálního vybavení, tak po stránce personálního obsazení na velmi dobré úrovni. I výsledky výchovně-vzdělávacího procesu jsou velmi dobré. To samozřejmě neznamená, že není co zlepšovat. Rádi bychom ale na současný stav navázali a kvalitu výuky a výchovy nadále zlepšovali. Jsme stále připraveni přijímat nové náměty a návrhy vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu. Naše plány jsou určitě reálné a doufáme, že s pomocí svých kolegů, rodičů, městského úřadu a široké veřejnosti je všechny uskutečníme.